Domov pro seniory

Naše poslání

Posláním Domova pro seniory Červenka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu. Domov respektuje jedinečnost každého člověka a poskytuje svým uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a schopností plnohodnotný a kvalitní život.
Cílová skupina
Naše služby jsou určené seniorům od 60 let věku
Kapacita
Kapacita našich zařízení je 101 lůžek na oddělení Červenka a 64 lůžek na oddělení Litovel

Naše zásady

 1. Dodržování a ochrana práv, svobod uživatelů sociální služby, zachování jejich důstojnosti.
 2. Respektování vlastní, svobodné volby uživatelů sociální služby.
 3. Rovný a nestranný přístup ke všem uživatelům sociální služby.
 4. Podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů sociální služby a nezbytné míry péče.
 5. Kreativní přístup při nabídce denních činností.

Poskytované služby

 • Ubytování
 • Stravování
 • Zdravotní péče (ošetřovatelská, rehabilitační)
 • Lékařská péče je zprostředkována praktickým lékařem  2 x týdně
 • Sociální péče (sociální a poradenská pomoc)
 • Nabídka kulturně-zájmových aktivit

Naše cíle

 1. Zlepšit kvalitu bydlení uživatelů, prostředí a podmínek pro poskytování sociální služby.
 2. Zvýšit kvalitu personálního zajištění sociální služby.
 3. Zlepšit kvalitu stravování.
 4. Zkvalitnit využití volného času uživatelů.

Komu službu nemůžeme poskytnout?

 1. Osobám, které nedosáhly věku 60 – ti let
 2. Osobám, které vyžadují speciální péči ve zdravotnickém zařízení a použití speciálního přístrojového vybavení  (např.  plicní ventilátor, kyslíková terapie, přístroje na podporu základních životních funkcí), osobám s nasogastrickou sondou
 3. Osobám s akutním infekčním onemocněním, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické návyky
 4. Osobám závislým na a návykových látkách způsobujících změny v chování, vnímání, prožívání nebo v tělesných procesech
 5. Osobám závislým na alkoholu
 6. Osobám se smyslovým postižením, které vyžadují speciální pomůcky, komunikační techniku, speciální péči a úpravu prostředí 
 7. Osobám s psychotickou duševní poruchou v dekompenzovaném stavu
 8. Osobám, které by narušovaly kolektivní soužití